STANOVY KLUBU

HK KRNOV MLÁDEŽ

I. Základní ustanovení

1. Název spolku: HK Krnov mládež z.s. (dále „Klub“).

2. Sídlo spolku: Krnov, Bruntálská č.p. 1208, č.o. 12, 794 01 Krnov.

3. HK Krnov mládež z.s. je spolkem ve smyslu ust. § 214 a následujících z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

II. Poslání, hlavní zásady

1. Základním posláním Klubu je vytvoření podmínek pro provozování mládežnického ledního hokeje v okrese Bruntál, jeho zpřístupnění širším vrstvám mládeže.

2. Klub je založen na dodržování základních etických norem a sportovních zásad fair play.

3. Klub buduje ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, zejména získáváním členských příspěvků, darů, dotací, příjmů z vlastní činnosti.

4. Klub spolupracuje s orgány veřejné správy, sportovními organizacemi, svazy i jednotlivci.

III. Členství

1. Členství v klubu je dobrovolné.

2. Členem Klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a hlavními zásadami činnosti Klubu. Děti do osmnácti let věku se mohou stát členy pouze na základě písemného souhlasu jejich zákonných zástupců.

3. Členem Klubu může být i právnická osoba, za kterou jedná fyzická osoba, která je oprávněna jednat jejím jménem (statutární orgán).

4. Členství vzniká přijetím písemné přihlášky na předepsaném tiskopise výborem Klubu.

5. Členství zaniká

 • vystoupením člena Klubu na základě písemného prohlášení doručeného výboru Klubu,
 • vyloučením člena Klubu pro zvlášť závažné jednání proti stanovám Klubu; o vyloučení člena Klubu rozhoduje výbor Klubu,
 • nezaplacením členského příspěvku, a to ani ve lhůtě splatnosti členského příspěvku za následující období,
 • smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby
 • u hráčů působících v TJ Horní Benešov ukončením jejich hráčské kariéry v mládežnických kategoriích hokejového oddílu TJ Horní Benešov.

6. Klub vede seznam členů, ve kterém jsou prováděny zápisy a výmazy členů v souvislosti se vznikem a zánikem členství v klubu. Součástí seznamu členů tvoří soubor listin prokazujících vznik nebo zánik členství (přihlášky, oznámení o vystoupení, rozhodnutí o vyloučení a další). Seznam členů vede pověřený člen výboru Klubu.

7. Práva členů

 • účastnit se sportovní a společenské činnosti Klubu,
 • být informován o činnosti a hospodaření Klubu,
 • účastnit se valné hromady a být volen do orgánů Klubu, přičemž osoby mladší osmnácti let se mohou účastnit valné hromady prostřednictvím zákonných zástupců, za právnickou osobu se valné hromady účastní fyzická osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby (statutární orgán).

8. Povinnosti členů

 • dodržovat stanovy Klubu, rozhodnutí orgánů Klubu,
 • podílet se dle svých možností na činnosti a správě Klubu,
 • chránit majetek Klubu,
 • řádně hradit členské příspěvky,
 • jednat v duchu zásad Klubu.

IV. Disciplinární řád

1. Závažná jednání členů proti stanovám Klubu podléhají disciplinárnímu řízení podle disciplinárního řádu. Disciplinární řízení probíhá před výborem Klubu.

2. Výbor klubu rozhoduje prostou většinou všech členů. K projednání disciplinárního přestupku nemusí být nařízeno jednání. O projednání disciplinárního přestupku musí být vyhotoven zápis zachycující obsah jednání a hlasování členů výboru při rozhodnutí o přestupku. Rozhodnutí obsahuje označení člena, proti kterému směřuje, výrok obsahující popis jednání, za které se ukládá disciplinární opatření, disciplinární opatření, odůvodnění, poučení o opravném prostředku.

3. V závislosti na míře závažnosti jednání a způsobené újmě Klubu může výbor Klubu uložit členovi Klubu tato disciplinární opatření:

a/ napomenutí,
b/ pokutu do výše 1.000,-Kč,
c/ podmíněné vyloučení člena,
d/ vyloučení člena.

4. Rozhodnutí se doručuje na adresu bydliště nebo adresu pro doručování oznámenou členem Klubu. Pokud si člen Klubu nevyzvedne písemnosti na výše uvedených adresách, doručuje se oznámením na webových stránkách klubu a vývěsce Klubu, kdy se písemnost považuje za doručenou desátým dnem od uveřejnění oznámení.

5. Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření lze podat písemně námitky ve lhůtě patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení, o kterých rozhodne valná hromada. Lhůta pro podání námitek je zachována v případě doručení námitek osobně členovi výboru Klubu nebo podáním k poštovní přepravě na adresu sídla Klubu ve stanovené patnáctidenní lhůtě od doručení rozhodnutí, která počíná dnem následujícím po tomto doručení. Námitky musí být vlastnoručně podepsány, jinak k nim valná hromada bez dalšího nepřihlíží.

6. Rozhodnutí je vykonatelné marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo doručením rozhodnutí valné hromady o námitkách.

V. Orgány Klubu

Orgány Klubu jsou:

 • valná hromada,
 • výbor Klubu,
 • kontrolní komise.

Do výboru Klubu a kontrolní komise mohou být zvoleni pouze členové klubu, a to zletilé fyzické osoby nebo fyzické osoby jednající za právnickou osobu (statutární orgán).

VI. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Klubu, kterou svolává jednou ročně předseda Klubu na základě rozhodnutí výboru Klubu. Mimořádná valná hromada se koná tehdy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů klubu nebo kontrolní komise. Svolání valné hromady musí být oznámeno nejméně tři týdny před termínem konání formou uveřejnění na webových stránkách Klubu a vývěsce Klubu.

2. Jednání valné hromady řídí předseda Klubu nebo pověřený člen výboru Klubu.

3. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Klubu zahrnujících zletilé fyzické osoby a právnické osoby. Po uplynutí třiceti minut od stanoveného počátku jednání je valná hromada usnášeníschopná v počtu minimálně tří členů.

4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů. O změně stanov rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

5. Valná hromada

 • rozhoduje o názvu, sídle, symbolech Klubu,
 • schvaluje stanovy Klubu,
 • stanoví hlavní úkoly činnosti Klubu,
 • volí a odvolává členy výboru Klubu a kontrolní komise,
 • schvaluje rozpočet Klubu, účetní uzávěrku, zprávu výboru Klubu o činnosti a hospodaření, zprávu kontrolní komise,
 • přijímá vnitřní předpisy upravující hospodaření a chod Klubu, disciplinární řád,
 • rozhoduje o výši členských příspěvků,
 • ve stanovených případech plní roli odvolacího orgánu ve vztahu k rozhodnutím výboru klubu.

VII. Výbor Klubu

1.     Výbor Klubu je výkonným a statutárním orgánem Klubu. V čele výboru stojí předseda Klubu. Lichý počet členů výboru Klubu stanoví valná hromada. Funkční období výboru Klubu je tříleté, přičemž funkční období jeho členů zaniká zvolením nových členů výboru na nejbližší valné hromadě konané po uplynutí funkčního období výboru. Valná hromada je oprávněna zvolit náhradní členy výboru pro případ zániku funkce člena výboru před koncem funkčního období.

2.     Jménem Klubu jedná předseda Klubu.

3.     Výbor Klubu

 • zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
 • organizuje a řídí činnost Klubu,
 • připravuje podklady pro valnou hromadu,
 • vede seznam členů Klubu,
 • rozhoduje podle disciplinárního řádu.
 • volí a odvolává předsedu

4.     Z každého zasedání výboru Klubu se pořizuje zápis obsahující předmět jednání a přijatá rozhodnutí. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou při účasti nadpoloviční většiny členů výboru Klubu.

VIII. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise se skládá ze tří členů, v čele stojí předseda, který je zvolen na jednání kontrolní komise jejími členy.

2. Předseda kontrolní komise je oprávněn účastnit se jednání výboru Klubu.

3. Zasedání kontrolní komise se koná nejméně jednou za šest měsíců.

4. Kontrolní komise kontroluje hospodaření klubu. Zprávu o kontrolní činnosti předkládá valné hromadě. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté, přičemž funkční období jeho členů zaniká zvolením nových členů výboru na nejbližší valné hromadě konané po uplynutí funkčního období výboru.

IX. Kooptování náhradního člena orgánu

Členové volených orgánů Klubu, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady.

X. Majetek a hospodaření Klubu

1. Zdrojem majetku Klubu jsou zejména:

 • členské příspěvky,
 • příjmy dosahované vlastní činností,
 • příspěvky a dotace od sportovních svazů,
 • dotace z veřejných rozpočtů.

2. Za hospodaření Klubu odpovídá výbor Klubu, přičemž je vázán schváleným rozpočtem klubu, který se sestavuje na období kalendářního roku. V případě nezbytné potřeby je oprávněn bez souhlasu valné hromady překročit rozpočet jednotlivých kapitol maximálně o 15%. Výbor Klubu je oprávněn provádět přesuny prostředků mezi jednotlivými kapitolami na straně výdajové tak, aby celkový výsledek kapitol odpovídal schválenému rozpočtu. Stav účtu Klubu na konci rozpočtového roku musí být kladný.

3. Rozhodnutí o dispozicích s nemovitým majetkem včetně omezení nebo zatížení vlastnického práva k nemovitostem činí valná hromada.

 

Změna stanov byla schválena valnou hromadou dne 6.9.2018

V Krnově dne 12. 11. 2012 ( ve znění úprav schválených valnou hromadou dne 25.3.2015)